Analizy środowiskowe


Głównym obszarem naszej działalności są oceny oddziaływania na środowisko. Wykonujemy raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko, prognozy oddziaływania na środowisko oraz karty informacyjne przedsięwzięć.

Opracowujemy analizy zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną (w tym: oceny wodnoprawne, badania hydrobiologiczne, hydromorfologiczne i hydrogeologiczne, wpływ na cele środowiskowe JCWP i JCWPd).

Wykonujemy analizy ryzyka dla ujęć wody.

Sprawdzamy zgodność instalacji przemysłowych z wymaganiami BAT.

Wykonujemy analizy zgodności z zasadą DNSH (z ang. "do not significant harm", czyli „nie czyń znaczącej szkody”) związaną z tzw. Zieloną Taksonomią (więcej informacji na dedykowanej stronie).

Wspomagamy organy administracji w tworzeniu planów adaptacji do zmian klimatu, opracowań ekofizjograficznych oraz ekspertyz dla potrzeb postępowań administracyjnych.

Sprawdzamy poprawność wykonania dokumentacji środowiskowych pod względem poprawności merytorycznej oraz zgodności z wymaganiami prawnymi (koreferaty, analizy, opinie biegłego).