NASZE REALIZACJE

 
Wykonaliśmy ponad 200 opracowań branżowych i usług eksperckich z dziedziny ochrony środowiska. Wśród nich warto wymienić m.in. następujące:

 1. Ekspertyzy dla potrzeb przygotowania projektu Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy i aktualizacji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.
 2. Współpracujemy przy tworzeniu aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami na obszarach dorzeczy.
 3. Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.
 4. Ekspertyzy weryfikujące poprawność wykonania dokumentacji OOŚ – na zlecenie m.in. urzędów miast
  i gmin, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska i organizacji społecznych.
 5. Raporty o oddziaływaniu na środowisko (lub analizy dla potrzeb raportów) i karty informacyjne przedsięwzięć dla przemysłowych instalacji z zakresu gospodarki odpadami (KGHM Metraco, WIPASZ, BatEko, Wastes Services Group).
 6. Prognozy oddziaływania na środowisko dla dokumentów o zasięgu ogólnopolskim (m.in. na zlecenie Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Klimatu).
 7. Prognozy oddziaływania na środowisko i opracowania ekofizjograficzne dla projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Tychy, Nysa, Tomaszów Mazowiecki, Mielec, Żarów, Kamienna Góra, Kędzierzyn - Koźle.
 8. Prognozy oddziaływania na środowisko dla dokumentów strategicznych wojewódzkich i gminnych: województwo małopolskie i świętokrzyskie, Jelenia Góra, Zabrze,
 9. Ogólnopolskie cykle szkoleń na temat ocen oddziaływania na środowisko – na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
 10. Szkolenia na temat Ramowej Dyrektywy Wodnej i analiz wpływu na cele środowiskowe: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
 11. Analizy dla potrzeb miejskich planów adaptacji do zmian klimatu (Bogatynia, Wyszków i in.).
 12. Badania hydrobiologiczne dla potrzeb Państwowego Monitoringu Środowiska.
 13. Prognozy oddziaływania na środowisko dla dokumentów planistycznych w gospodarce wodnej: warunki korzystania z wód, plany przeciwdziałania skutkom suszy, plany zarządzania ryzykiem powodziowym.