NASZE REALIZACJE

 
Wykonaliśmy ponad 200 opracowań branżowych i usług eksperckich z dziedziny ochrony środowiska. Wśród nich warto wymienić m.in. następujące:

 1. Ekspertyzy dla potrzeb przygotowania projektu Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy i aktualizacji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.
 2. Współpraca przy tworzeniu i wdrażaniu Planów Gospodarowania Wodami na obszarach dorzeczy.
 3. Ekspertyzy weryfikujące poprawność wykonania dokumentacji OOŚ – na zlecenie m.in. urzędów miast i gmin, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska i organizacji społecznych.
 4. Raporty o oddziaływaniu na środowisko (lub analizy dla potrzeb raportów) i karty informacyjne przedsięwzięć dla instalacji przemysłowych, przedsięwzięć
  komunalnych i zabudowy handlowo-usługowej.
 5. Prognozy oddziaływania na środowisko dla dokumentów o zasięgu ogólnopolskim (m.in. na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury, Państwowego Instytutu Geologicznego).
 6. Prognozy oddziaływania na środowisko i opracowania ekofizjograficzne (m.in. dla miast: Warszawa, Kraków, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Nysa, Tomaszów Mazowiecki, Mielec, Kędzierzyn - Koźle).
 7. Prognozy oddziaływania na środowisko dla dokumentów strategicznych wojewódzkich, regionalnych i gminnych: województwo małopolskie i świętokrzyskie, Jelenia Góra, Zabrze, Świdnica, Jasło, związki gmin, obszary funkcjonalne i in.
 8. Ogólnopolskie cykle szkoleń na temat ocen oddziaływania na środowisko – na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
 9. Szkolenia na temat Ramowej Dyrektywy Wodnej i analiz wpływu na cele środowiskowe: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, firmy doradcze.
 10. Analizy dla potrzeb miejskich planów adaptacji do zmian klimatu (Bogatynia, Wyszków i in.).
 11. Badania hydrobiologiczne dla potrzeb Państwowego Monitoringu Środowiska i badania wpływu przedsięwzięć na stan wód.
 12. Prognozy oddziaływania na środowisko dla dokumentów planistycznych w gospodarce wodnej: warunki korzystania z wód, plany przeciwdziałania skutkom suszy, plany zarządzania ryzykiem powodziowym i in.