Analiza zgodności z zasadą DNSH

DNSH - to jedna z kluczowych zasad ochrony środowiska.

DNSH - to skrót od angielskich słów „Do No Significant Harm” - czyli „nie czyń znaczącej szkody” żadnemu z 6 celów środowiskowych:
- łagodzenie zmian klimatu,
- adaptacja do zmian klimatu,
- zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych i morskich,
- gospodarka o obiegu zamkniętym,
- zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola,
- ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów.

Analiza zgodności z ww. celami wymaga przeprowadzenia indywidualnych analiz odwołujących się do wielu dokumentów technicznych i wytycznych, które są zapisane w przepisach i publikacjach branżowych.

Zgodność z zasadą DNSH jest jednym z warunków uzyskania dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej. Pomagamy w zapewnianiu i dokumentowaniu tej zgodności poprzez:
1) weryfikację zgodności z zasadą DNSH,
2) opracowywanie dowodów (lub deklaracji) zgodności z zasadą DNSH,
3) pełnienie (lub wsparcie) funkcji Promotora Przedsięwzięcia / Promotora Projektu,
4) monitorowanie zgodności z zasadą DNSH.

Mamy doświadczenie w analizach zgodności z zasadą DNSH w ramach projektów realizowanych na zlecenie instytucji publicznych (m.in. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) i dla przedsiębiorstw.

Oferujemy wsparcie dla beneficjentów starających się o dofinansowanie projektów z funduszy UE oraz wsparcie dla instytucji zarządzających tymi funduszami. Specjalną ofertę możemy przygotować także dla przedsiębiorstw podlegających pod obowiązki związane ze stosowaniem tzw. „zielonej taksonomii”.