Badania środowiskowe


Wykonujemy badania środowiska naturalnego: inwentaryzacje przyrodnicze, badania hydrobiologiczne (makrobentos, ichtiofauna, makrofity, fitobentos) i hydromorfologiczne (HIR, RHS i ocena równowagi hydrodynamicznej) według obowiązujących metodyk Państwowego Monitoringu Środowiska.  W zakresie analiz fizykochemicznych i hydrogeologicznych ściśle współpracujemy z akredytowanymi laboratoriami i ekspertami posiadającymi stosowne uprawnienia.

Realizujemy kompletne analizy uwarunkowań środowiskowych, które obejmują: zagrożenie powodzią i podtopieniami, warunki hydrogeologiczne, aspekty klimatyczne, obszary podlegające zróżnicowanym formom ochrony (nie tylko przyrodniczej), ruchy masowe ziemi.

Identyfikujemy i analizujemy ryzyka środowiskowe dla konkretnych lokalizacji (wynikające np. z przewidywanych form zagospodarowania terenu oraz istniejących uwarunkowań środowiskowych
i sozologicznych).

Stosujemy nowoczesne narzędzia z zakresu informacji przestrzennej (GIS), teledetekcji i modelowania.

Wykonujemy mapy dla potrzeb analiz środowiskowych: ocen oddziaływania na środowisko, opracowań ekofizjograficznych, studiów lokalizacyjnych itp.