Konsultacje społeczne projektu Programu Wieloletniego „Gospodarowanie zasobami wodnymi w Polsce”
oraz prognozy oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 30, 39 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Minister Infrastruktury podaje do publicznej wiadomości informację o konsultacjach społecznych projektu Programu Wieloletniego „Gospodarowanie zasobami wodnymi w Polsce” oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Opracowanie Programu Wieloletniego „Gospodarowanie zasobami wodnymi w Polsce” wynika z art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Oznacza to, że przedmiotem ustaleń Programu jest zapewnienie finansowania wybranych działań z sektora gospodarki wodnej. Działania ta zostały uwzględnione w obowiązujących dokumentach strategicznych (plan przeciwdziałania skutkom suszy, plany zarządzania ryzykiem powodziowym).

Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko jest identyfikacja uwarunkowań środowiskowych wdrażania Programu, wpływu na środowisko jego ustaleń oraz zaproponowanie rozwiązań mających na celu unikanie, minimalizowanie i kompensowanie ewentualnych niekorzystnych oddziaływań środowiskowych.

Wersja elektroniczna ww. dokumentów zamieszczona jest w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury. Wersja drukowana ww. dokumentów jest dostępna do wglądu w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury (w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie), po uprzednim umówieniu wizyty (tel.  22 522 55 50, czynny w godzinach pracy urzędu).


Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być wnoszone w terminie od 10 maja do 5 czerwca 2023 r.:

  • na dedykowanym formularzu przesyłając drogą elektroniczną, na adres e-mail inwestycje@mi.gov.pl 
  • na dedykowanym formularzu przesyłając drogą pocztową, na adres: Ministerstwo Infrastruktury, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa z dopiskiem na kopercie „konsultacje społeczne SOOŚ PW GZWP" (decyduje data wpływu formularza do resortu);
  • na dedykowanym formularzu osobiście w miejscu wyłożenia projektu dokumentu, tj. w siedzibie Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Infrastruktury przy ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.30-15.00;
  • ustnie do protokołu w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury (w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, wejście A, III piętro); prosimy o kontakt z odpowiednim wyprzedzeniem, w celu zaplanowania Państwa wizyty w Ministerstwie Infrastruktury pod numerem telefonu 22 522 55 50.

Uwagi lub wnioski, złożone po upływie terminu trwania konsultacji pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrywania uwag jest Minister Infrastruktury.


Pliki do pobrania: