Zapraszamy na szkolenia pn.
„Oceny oddziaływania na środowisko - aktualnie obowiązujące przepisy”

we Wrocławiu (16.05.2018 r.) i Jeleniej Górze (17.05.2018 r.)

Przepisy o ocenach oddziaływania na środowisko nakładają wiele obowiązków na organy administracji oraz na inwestorów.
Ich skomplikowany charakter prowadzi do tego, że co roku w sprawach OOŚ zapada kilkaset wyroków sądów administracyjnych. Sytuacji nie ułatwiają często zmieniające się przepisy, mnogość interpretacji oraz liczne powiązania z innymi ustawami
i rozporządzeniami. W związku z powyższym, firma ZIELONE OKO ma zaszczyt zaprosić na szkolenie pn.:


„Oceny oddziaływania na środowisko - aktualnie obowiązujące przepisy


Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat przepisów o ocenach oddziaływania na środowisko, których znajomość jest niezbędna do należytego przeprowadzenia postępowania administracyjnego. W szkoleniu zostaną omówione następujące kluczowe zagadnienia:

I. Wymagania dyrektywy 2011/92/UE dot. ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.

II. Przebieg postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 :

1) kryteria kwalifikacji przedsięwzięcia do przeprowadzenia OOŚ,

2) właściwość organów wydających decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,

3) organy uzgadniające i opiniujące w ramach postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

4) treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wskazanie szczególnie istotnych aspektów,

5) wymagania dla autorów prognoz oddziaływania na środowisko, kart informacyjnych przedsięwzięcia oraz raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

6) wymagania prawne i merytoryczne wobec treści kart informacyjnych przedsięwzięcia i raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

7) udział stron postępowania i społeczeństwa w procedurze OOŚ,

8) egzekwowanie warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

9) kary administracyjne związane z naruszeniem warunków zawartych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

10) specyfika oceny oddziaływania na obszar Natura 2000,

11) relacja pomiędzy OOŚ a ocenami wodnoprawnymi,

12) powiązanie OOŚ z planowaniem przestrzennym oraz dokumentami strategicznymi

13) omówienie kwestii problemowych, wskazanie aspektów wymagających szczególnej uwagi,

14) orzecznictwo sądów krajowych i europejskich - interpretacje i wytyczne dot. OOŚ.

III. Relacja pomiędzy decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach a innymi decyzjami administracyjnymi oraz pomiędzy „pierwotną” a „ponowną” OOŚ.

IV. Powiązania pomiędzy przepisami o ocenach oddziaływania na środowisko a innymi przepisami o ochronie środowiska.


CZAS I MIEJSCE SZKOLEŃ:

1) 16.05.2018 r., godz. 8:00-15:30, Wrocław - sala szkoleniowa w centrum miasta.

2) 17.05.2018 r., godz. 8:00-15:30, Jelenia Góra - sala szkoleniowa w centrum miasta.

Dokładny adres zostanie przesłany po zgłoszeniu udziału w szkoleniu.


WYKŁADOWCA:

Specjalista i praktyk w dziedzinie ocen oddziaływania na środowisko z 15-letnim doświadczeniem w stosowaniu przepisów o ochronie środowiska, ekspert weryfikujący dokumentację OOŚ dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, autor dokumentacji środowiskowych, ekspertyz i wytycznych branżowych, trener prowadzący szkolenia z dziedziny OOŚ dla organów administracji publicznej (m.in. dla RDOŚ, RZGW, WIOŚ, urzędów marszałkowskich i wojewódzkich, starostw, urzędów miast i gmin, administracji skarbowej i instytucji zarządzających funduszami UE), przedsiębiorców i organizacji branżowych (ponad 150 zrealizowanych szkoleń, ok. 1000 godzin szkoleniowych).


WARUNKI ORGANIZACYJNE:

Na uczestników czekają materiały szkoleniowe, imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu oraz poczęstunek (kawa, herbata, napoje, ciastka).

Szkolenie zostanie przeprowadzone jedynie w przypadku zgromadzenia odpowiedniej liczby uczestników.

Istnieje możliwość przesłania przed szkoleniem pytań do wykładowcy.


KOSZT UDZIAŁU W SZKOLENIU:

350 zł netto + 23% VAT.

Przy delegowaniu więcej niż 5 osób możliwe jest ustalenie bardziej atrakcyjnych rabatów.

Dla instytucji zaświadczających, że koszt udziału w szkoleniu będzie sfinansowany ze środków publicznych (w całości bądź minimum w 70%) obowiązuje cena netto.

Wraz z certyfikatem uczestnikom zostanie przekazana faktura VAT z terminem płatności 7 dni (w razie nieobecności faktura zostanie  przesłana pocztą).


ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia na każde ze szkoleń przyjmujemy w terminie do dnia 11.05.2018 r. Późniejsze zgłoszenia są możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym lub poprzez e-mail. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z przyjęciem zobowiązania uiszczenia pełnej opłaty za udział w szkoleniu.


Dodatkowe informacje:

e-mail: biuro@zieloneoko.pl , tel. 502 171 323