Szkolenie pn. "Oceny wodnoprawne i analiza oddziaływania na cele środowiskowe"


Od stycznia 2018 r. ustawa Prawo wodne ustanowiła nowy rodzaj decyzji administracyjnych - oceny wodnoprawne.  Wydanie oceny wodnoprawnej wymaga przeprowadzenia analizy oddziaływania na cele środowiskowe w zakresie ochrony wód. Analiza taka powinna być wykonana także w ramach każdej oceny oddziaływania na środowisko, towarzyszy ona również postępowaniom karnym i administracyjnym w sprawie zniszczeń w środowisku wodnym. Jest to nowe wyzwanie zarówno dla organów administracji publicznej, jak i dla inwestorów i autorów dokumentacji środowiskowych.

W związku z powyższym zapraszamy do udziału w szkoleniu na temat ocen wodnoprawnych i analizy oddziaływania na cele środowiskowe w zakresie ochrony wód.


Zakres tematyczny:

 • Oceny wodnoprawne - specyfika i miejsce w systemie prawnym, zawartość wniosku, określanie właściwości organu, przebieg postępowania, deklaracje zgodności
 • Wody Polskie, Zarządy Zlewni i Nadzory Wodne – rola organów w postępowaniach w sprawie wydania oceny wodnoprawnej i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Organy prowadzące postępowania w sprawie oceny wodnoprawnej
 • Powiązanie oceny wodnoprawnej z innymi przepisami z dziedziny: ocen oddziaływania na środowisko, ochrony przyrody,
  szkód w środowisku i kodeksu karnego
 • Ocena działania i przedsięwzięcia pod kątem wpływu na cele ochrony wód według wymagań prawnych
 • Cele środowiskowe: czym są, z czego wynikają, jak i do kiedy mają być osiągnięte
 • Schemat metodologiczny poprawnej oceny, wymagania merytoryczne, kluczowe elementy, weryfikacja dokumentacji pod kątem zgodności z przepisami, dane i informacje wymagające uwzględnienia
 • Postępowanie w przypadku negatywnego oddziaływania na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych
 • Wymagania ocen wodnoprawnych a zawartość kart informacyjnych przedsięwzięć i raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć
  na środowisko
   
 • Przesłanki odmowy wydania oceny wodnoprawnej
 • Źródła informacji do sporządzenia i weryfikacji oceny wodnoprawnej
 • Wytyczne wspomagające ocenę działań i przedsięwzięć pod kątem zgodności z celami środowiskowymi


Adresaci szkolenia: szkolenie adresowane jest do pracowników organów administracji publicznej, inwestorów oraz specjalistów zajmujących się ocenami wodnoprawnymi, ocenami oddziaływania na środowisko i operatami wodnoprawnymi.


Szkolenie zostanie przeprowadzone przez specjalistę w dziedzinie analiz środowiskowych, który posiada praktyczną wiedzę na temat aspektów prawnych i merytorycznych oraz 15-letnie doświadczenie w dziedzinie ocen oddziaływania na środowisko, a także bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.

Szkolenie będzie obejmowało liczne przykłady z praktyki; zostaną zaprezentowane źródła wiedzy niezbędnej do analiz oddziaływania na cele środowiskowe. Dotychczas przeprowadzone przez nas szkolenia w ww. zakresie dla regionalnych dyrekcji ochrony środowiska i regionalnych zarządów gospodarki wodnej zostały ocenione bardzo pozytywnie.


Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu oraz poczęstunek (kawa, herbata, napoje, ciastka). Szkolenie odbędzie się w sali szkoleniowej o standardzie zapewniającym komfort uczestników.


Terminy, miejsca i koszty szkolenia są ustalane indywidualnie w zależności od bieżących zgłoszeń. Ponadto, istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego, co gwarantuje korzystniejsze warunki finansowe.


Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.