Oceny wodnoprawne i analizy oddziaływania na cele środowiskowe

Weryfikacja zgodności przedsięwzięcia z celami środowiskowymi w zakresie ochrony wód (wynikających głównie z Planów Gospodarowania Wodami i Ramowej Dyrektywy Wodnej odbywa się na podstawie ekspertyz wymagających fachowej wiedzy.

Od 1 stycznia 2018 r. w polskim systemie prawnym funkcjonuje nowy rodzaj decyzji administracyjnych - oceny wodnoprawne. Wydanie oceny wodnoprawnej musi być poprzedzone przeprowadzeniem analizy oddziaływania na cele środowiskowe w zakresie ochrony wód (zgodnie z ustawą Prawo wodne). Analizy tego typu są również wykonywane dla potrzeb raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, karty informacyjnej przedsięwzięcia lub operatu wodnoprawnego. Podobna analiza jest również niezbędna w celu uzyskania deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną; dokument ten w wielu przypadkach jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie ze środków finansowych Unii Europejskiej. Podobne analizy wykonuje się także w ramach oceny wystąpienia szkody w środowisku wodnym lub w ramach badania przesłanek wystąpienia przestępstwa przeciw środowisku.


Dla potrzeb sporządzenia rzetelnej ekspertyzy zgodności z RDW niezbędne jest dokonanie oceny wpływu przedsięwzięcia na biologiczne, hydromorfologiczne i fizykochemiczne elementy stanu wód, z uwzględnieniem obszarów podlegających prawnej ochronie. Wymaga to przeprowadzenia specjalistycznych badań, ocen i analiz.


Firma ZIELONE OKO posiada odpowiednie kwalifikacje do sporządzania ocen wodnoprawnych oraz analiz oddziaływania przedsięwzięć na stan wód. Wykonujemy takie dokumenty zarówno jako indywidualne ekspertyzy , jak i w formie specjalistycznych opinii dla potrzeb opracowywania raportów OOŚ i operatów wodnoprawnych. Każdorazowo przeprowadzamy taką analizę w ramach opracowywanych przez nas raportów OOŚ.


Wykonujemy badania fizykochemiczne, hydromorfologiczne (RHS i ocena równowagi hydrodynamicznej) oraz hydrobiologiczne (makrobentos, ichtiofauna, makrofity, fitobentos), zapewniając przy tym zgodność z obowiązującymi standardami, normami i przepisami.


Wykonaliśmy ok. 50 ekspertyz zgodności z celami środowiskowymi w zakresie ochrony wód, które zostały zaakceptowane przez organy administracji. W skład naszego zespołu wchodzą autorzy wytycznych na temat praktycznego stosowania przepisów Ramowej Dyrektywy Wodnej.


Organizujemy również szkolenia z dziedziny ocen wodnoprawnych i analiz oddziaływania na cele środowiskowe w zakresie ochrony wód.