Trybunał UE o oddziaływaniach skumulowanych

11 lutego 2015 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-531/13, w którym odniósł się m.in. do badania oddziaływań skumulowanych na etapie oceny oddziaływania na środowisko. Sprawa dotyczy wykonania odwiertu rozpoznawczego oraz próbnego wydobycia gazu ziemnego w celu analizy opłacalności korzystania ze złoża gazu. Austriacka administracja zwróciła się do Trybunału z pytaniem o to, czy analizowane w sprawie przedsięwzięcie należy uznać za przedsięwzięcie z zał. I  dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (tzn. czy obligatoryjnie jest dla niego wymagana ocena oddziaływania na środowisko. Trybunał badał również to, czy na etapie screeningu należy badać skumulowane oddziaływanie wszystkich przedsięwzięć takiego samego typu, a konkretnie wszystkich odwiertów rozpoznawczych na terenie danej gminy.

Trybunał stwierdził, że analizowany odwiert i próbne wydobycie gazu nie jest wymienione w zał. I dyrektywy OOŚ, natomiast jest objęte załącznikiem II dyrektywy - zatem fakultatywnie może być dla niego wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. Trybunał uznał, że przy rozstrzyganiu konieczności przeprowadzenia OOŚ należy przeprowadzić analizę potencjalnych oddziaływań skumulowanych. W punkcie 43 wyroku stwierdzono, że na etapie screeningu "cechy przedsięwzięcia należy ocenić w szczególności w kontekście skumulowanych skutków wywieranych łącznie z innymi przedsięwzięciami. Brak uwzględnienia skumulowanych skutków, jakie dane przedsięwzięcie wywiera w połączeniu z innymi przedsięwzięciami, nie może w praktyce prowadzić do ominięcia obowiązku przeprowadzenia oceny, gdyż dane przedsięwzięcie, w połączeniu z innymi przedsięwzięciami, może wywierać znaczące skutki na środowisko (...) Wymóg ten należy interpretować w kontekście pkt 3 załącznika III do dyrektywy 85/337, w myśl którego potencjalne znaczące skutki przedsięwzięć muszą być rozpatrywane z zastosowaniem kryteriów określonych w pkt 1 i 2 tego załącznika, a w szczególności z uwzględnieniem prawdopodobieństwa, zakresu, ciężaru, czasu trwania i odwracalności oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko. (...) należy w szczególności zbadać, czy oddziaływanie odwiertów rozpoznawczych w związku z oddziaływaniem innych przedsięwzięć może mieć większą wagę niż przy ich braku. Ocena ta nie może zawężać się do granic gminy".